Projects

U privrednom okruženju            

Razvoj privrede i industrije u Bosni i Hercegovini nije samo determinirao svijet rada, nego je presudno uticao i na sve sfere društvenog i političkog života.

Bosna i Hercegovina je do kraja Drugog svjetskog rata bila prostor na kome su obrazovanje i nauka iz oblasti tehnike bili na margini društvenih zbivanja. Do 1941. godine glavni nosioci metaloprerađivačke industrije su bile željezničke i remontne radionice, željezare Zenica i Vareš i, u manjem obimu, radionice u rudnicima. U ovim radionicama bilo je zaposleno veoma malo mašinskih inženjera, koji su pretežno bili stranci ili ljudi sa prostora van teritorije BiH.

Period nakon Drugog svjetskog rata karakterizira snažan industrijski razvoj bivše Jugoslavije a samim tim  i Bosne i Hercegovine.  Razvitak Bosne i Hercegovine tekao je u vremenu od 1945. do 1991/ 1992. manje više sinhronizirano sa ostalim rebulikama bivše Jugoslavije.

U  periodu od 1945 do 1955.  u BiH su bila zaposlena 144 diplomirana mašinska inženjera, od čega je samo 85 inženjera bilo porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Procjenjivalo se da su u tom momentu postojale potrebe industrije za još 370 mašinskih inženjera.          

U trenutku formiranja Odsjeka za mašinstvo pri Tehničkom fakultetu 1958. godine, Bosna i Hercegovina je imala oko 150 mašinskih inženjera, od čega je preko 60% bilo porijeklom iz BiH.

Mašinski fakultet u Sarajevu je dakle nastao  iz potrebe privrede i  industrijskog razvoja Bosne i Hercegovine. U težnji da se ostane dosljedan suštini svoga osnivanja, Fakultet težio da se ostvari što tješnja saradnja sa privredom na područijima: proizvodnog mašinstva, motora i motornih vozila,  energetike  i procesne tehnike i mehaničke obrade drveta. Kao rezultat tih stremljenja Fakultet je bio osnivač ili suosnivač triju zavoda i jednog instituta:

  1. Zavod za alatne mašine, alate i mjernu tehniku
  2. Zavod za motore, motorna vozila i kompresore
  3. Institut za procesnu tehniku, energetiku i tehniku sredine
  4. Zavod za tehnologiju drveta

Ovi zavodi i Institut u vrijeme svoga postojanja su bitno obilježili epohu kroz stručno-istraživački rad potreban privredi s jedne strane a s druge strane stvorili su se uslovi za laboratorijski rad studenata,  koji je dopunjavao teoretsku nastavu eksperimentalnim dijelom. Na taj način se već u onom vremenu školovali inženjeri sposobni za rješavanje praktičnih privrednih zadataka a paralelno s zavidnim nivom teoretskih spoznaja.              

 Fakultet u tom vremenu sarađuje s  skoro svim velikim firmama kao što su: UNIS, ”Energoinvest”, ”Unioninvest”, Famos, Šipad, ”Zrak” Sarajevo, RMK Zenica, ”Soko” Mostar, ”Bratstvo” Novi Travnik, ”Krivaja” Zavidovići, ”Rudi Čajavec” Banja Luka, Fabrika reznog alata Trebinje, ”Jelšingrad” Banja Luka itd. To privredno okruženje je formiralo Konzorcij za izgradnju istočnog dijela zgrade Fakulteta, koja otvorena za upotrebu 1986. godine.        

Fakultet je jeden od prvih u zemlji shvatio da u uslovima savremene naučno-tehničke revolucije, razvoj privrede savremenih društva sve više i sve neposrednije zavisi od stepena razvijenosti nauke i naučnih i tehničkih znanja i sposobnosti u proizvodnji, od organizacije i upravljanja proizvodnjom i drugim procesima. Međutim osnovna pretpostavka za razvoj nauke, tehnike i tehnologije i za primjenu naučnih i tehničkih dostignuća u proizvodnji jeste odgovarajuća kadrovska osnova, opšte i stručno obrazovanje, kao pretpostavka, odnosno visok stepen razvijenosti, ali i efikasnosti obrazovne dijelatnosti u cjelini. U tom svijetlu treba gledati i učešće Mašinskog fakulteta u Sarajevu u grandioznom projektu „Društveni ciljevi BiH”. Fakultet je u okviru tog projekta učestvovao ili bio nosilac istraživanja na sljedećim projektima:

Društveni cilj IX, ”Široka distribucija i primjena sistema produktike u različitim oblastima (Produktika)”, usvojen je 19.06.1987. godine. Težište istraživanja je bilo usmjereno na osvajanje novih, vlastitih tehnologija, tehnoloških postupaka i proizvoda, implementaciju novih tehnoloških znanja u postojeće tehnologije, ravnopravno uključivanje u međunarodnu podjelu rada izvozom vlastitih tehnologija proizvoda vrhunskog kvaliteta, povezivanje raspoloživih materijalnih resursa i stvaranje kritične mase vrhunskog naučnoistraživačkog kadra te formiranje zaokruženih laboratorijskih kompleksa

Društveni cilj VII bio je usmjeren na izučavanje korištenja multifunkcionalnih vrijednosti šumskih ekosistema i čuvanje njihove stabilnosti, povećanje proizvodnje drveta i drugih proizvoda šume i realizaciju njihove prerade, na preradu vlastitih sredstava rada i razvoj domaćih tehnologija. Projekat DC VII je pokrenut 16.07.1987. godine. Mašinski fakultet Sarajevo je bio nosilac istraživanja tematske oblasti TO5.

Društveni cilj VIII - ”Energetska, procesna i druga mašinska i elektrooprema” usvojen 07.12.1987. godine. Razvoj i proizvodnja energetske, procesne i druge mašinske i elektroopreme veće efikasnosti i na bazi malootpadnih tehnologija, sa novim vidovima konverzije energije. Ovaj društveni cilj je imao dva segmenta: prvi segment je izučavao energetsku, procesnu i drugu mašinsku opremu, a drugi segment elektroopremu.      

Nažalost ratna razaranja u velikoj mjeri su uništila i privredu Bosne i Hercegovine.  Mnoge firme su devastrirane, došlo je uništenja materijalnih sredstava proizvodnje i zastarevanja tehnologija. To je utjecalo na činjenicu da su se neki inudtrijski giganti pali pod stečaj i prekinuli proizvodnju. S druge strane u evoropskim zemljama je trend osnivanja malih firmi, koje su renatbilnije i pogodnije za transformaciju po zahtjevima tržišta. Mašinski fakultet svojim znanjem pokušava pomoći velikim gigantima u procesu transformacije i prevazilaženju zastarjelih tehnologija a isto tako podstiće razvoj manjih firmi.  U tom svijetlu gledano Fakultet je bio jedan od nosilaca projekta Federalnog ministarstva: „ Razvoj industrijske politike u Federaciji  BiH“. Okrugli sto u okviru projekta je održan dana 24.06. 2008. godine uz puno učešće privrednika.

U ovom momentu Fakultet ostvaruje saradnju sa firmama:  „Energoinvest“ Sarajevo, „Unis-Pretis“ Sarajevo, „Krivaja“ Zavidovići, „Konjuh“ Živinice, „Šipad export“ Sarajevo, „CIMOS-TMD“ Gračanica, „Bratstvo“ Novi Travnik, „Binas“ Bugojno, „Buplast“ Bugojno, „Šinbegović“ Gračanica, „Jadrina“ Gračanica, „Pobjeda“ Tešanj, „Gineks“ Goražde, „Bekto internacional“ Goražde, „Bekto Preciza“ Goražde, „TRD“ Vareš, „Heidelberg-Cementara“ Kakanj, „Termoelektrana“ Kakanj, „Simens“ Sarajevo, „ANS-Drive“ Sarajevo, „ASA-Group“ Sarajevo, „Bosna-5 Oil“ Sarajevo, „Hidrogradnja“ Sarajevo, „Vranica“ Sarajevo, „Unigradnja“ Sarajevo, „Sarajevo-Gas“ Sarajevo, „BH-Gas“ Sarajevo, „Zrak“ Sarajevo, „Alternativa“ Sarajevo, „Sakix Group“ Hadžić, „Žica“ Sarajevo, „FIS“ Vitez, „Standard“ Sarajevo, „Impregnacija“ Sarajevo, „Palavra“ Vitez, „Laser“ Bihać, „Kontinental“ Kiseljak , „Podromanija“ Sokolac, „Vladrak“ Sarajevo, „Remontni zavod“ Hadžići, „Dallas“ Sarajevo, „Kovina“ Visoko, „Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“ Sarajevo, „BH Telekom“ Sarajevo, „PTT Inženjering“ Sarajevo, „Enegropetrol“ Sarajevo, „Energoinvest -dalekovod izgradnja“ Sarajevo, „Unioninvest- Tvornica hidro opreme“ Sarajevo, „Intrade energija“ i mnogim drugim. Saradnja se obavlja preko izvršenja sljedećih poslova:

  •  Investicijski programi
  •  Izrada projektne dokumentacije
  •  Konsultanske usluge
  •  Edukacija
  •  Laboratorijske usluge   

Mašinski fakultet je svjestan da se u sadašnjem trenutku tranzicije Bosne i Hercegovine ka Evropskoj Uniji, pred njega kao lidera na tržištu znanja u oblasti mašinskog inžinjeringa postavljaju brojni zadaci, od usvajanja i razvoja novih tehnologija i primjene istih u privredi, usvajanja europskih standarda do pomoći bosansko-hercegovačkoj privredi da postane ponovo konkurentna na visoko zahtjevnom evropskom i svjetskom tržištu.   


   TOP  

Copyright © 2021 MEF. All rights reserved | Developed by SB