Second cycle of study

Koncept studija

Drugi ciklus studija je prilagođen Bolonjskom protokolu i na Mašinskom fakultetu traje dvije (2) godine, odnosno četiri semestara sa ukupno 120 ECTS bodova.

Nakon položenih svih ispita se stiče stručno zvanje Magistar mašinstva - diplomirani inžinjer mašinstva sa naznakom smjera.

Studij na Mašinskom fakultetu je tako koncipiran da zadovolji tri osnovna programska cilja:

  • racionalizacija opterećenja studenata u pogledu nastave i ispita,
  • prilagođenost zahtjevima tržišta,
  • izjednačavanje nominalnog i stvarnog trajanja studija.

Opći principi

Za realizaciju postavljenih ciljeva...

Sve detalje vezano za studij II ciklusa na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, uključujući opće karakteristike studija, opis studija i nastavnih programa, akademski kalendar, te nastavne planove možete naći u priloženom pdf dokumentu:

Nastavni plan i program II ciklusa studija

 


   TOP  

Copyright © 2021 MEF. All rights reserved | Developed by SB