Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering

Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering

Osnovna djelatnost Odsjeka za mašinski proizvodni inženjering je obrazovanje, naučnoistraživački rad, međunarodna saradnja, te saradnja sa privredom i širim društvenim okruženjem. Na Odsjeku/Katedri trenutno radi u nastavi sedam profesora, tri asistenta, pet laboranata i jedan vanjski saradnik. Nastava se realizuje kroz slijedeće smjerove na sva tri ciklusa studija:

  • Mašinski proizvodni inženjering (I ciklus studija);
  • Proizvodne tehnologije, automatizacija i robotika (II ciklus studija);
  • Mehatronika u mašinstvu (II ciklus studija) i
  • Mašinski proizvodni inženjering – doktorski studij (III ciklus studija).

Članovi Odsjeka

Šef Odsjeka:

Članovi Odsjeka:

Aktivnosti odsjeka

Djelatnost Katedre za mašinski proizvodni inženjering je interdiscipilinarna i od najveće važnosti za razvoj tehnika i tehnologija unutar više industrijskih grana. Katedra se bavi analizom i projektovanjem procesa izrade proizvoda različitim tehnologijama, automatizacijom proizvodnje, mehatronikom, robotikom i drugim aspektima razvoja proizvodnog procesa s ciljem dobijanja finalnog proizvoda potrebnog kvaliteta i cijene.

Odsjek se bavi se numeričkim simulacijama, ispitivanjima i analizama proizvoda i proizvodnih procesa s fokusom na optimizaciju i modeliranje procesa obrade primjenom inovativnih tehnologija: CAD-CAM-CAPP-CNC-CAE-FPS-CIM.

Za potrebe projektovanja i sigurnosti proizvoda, predmetom izučavanja Katedre su i nauka o materijalima, mehanizmi degradacije i optimizacija izbora materijala,  kao i konačno sistem upravljanja kvalitetom.

U okviru naučnoistraživačkog rada Katedre, poseban fokus je na eksperimentalnim istraživanjima, koja se realizuju kroz sljedeće laboratorije:

  • Laboratorija savremenih alatnih mašina i reznih alata - LabSAMiRA;
  • Laboratorija za tehnologije obrade odvajanjem strugotine - LaTOOS;
  • Laboratorija za mehatroniku, robotiku i automatizaciju - LAMRA;
  • Laboratorija za zavarivanje 1 i 2 - LaZa-1 i LaZa-2;
  • Laboratorija za dimenzionalnu metrologiju - LabDiM i
  • Laboratorija za ispitivanje materijala.

   VRH  

Copyright © 2021 MEF. All rights reserved | Developed by SB