Historija fakulteta

 
Prve dvije školske godine nastavu su izvodili nastavnici sa:
 
Tehničkog fakulteta u Sarajevu:
 • vanredni profesor Manojlo Marović,
 • vanredni profesor dr. Milenko Šteković,
 • vanredni profesor Antun Tripalo,
 • docent Aleksandar Lukić;
Mašinskog fakulteta u Beogradu:
 • profesor Dušan Vitas,
 • profesor dr. Pavle Stanković,
 • docent dr. Kosara Jojić,
 • docent dr. Ljubomir Radosavljević,
 • vanredni profesor dr. Pavle Dančević;
Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Zagrebu:
 • profesor dr. Vasilije Andrejev;
Metalurškog fakulteta u Zenici:
 • vanredni profesor Viktor Ranovski i
Ekonomskog fakulteta u Sarajevu:
 • docent dr. Hasan Hadžiomerović.
 
23.02.1959. godina

Matičarska komisija je predložila da se izaberu sljedeći nastavnici:Zgrada Mašinskog fakulteta u Titovoj ulici

1972. godina

Organiziran je postdiplomski studij iz oblasti organizacijske nauke . Upisana su 24 kandidata, od kojih je 5 magistriralo.

1973. godina

Računarski sistem je počeo da se koristi u nastavne i istraživačke svrhe.

Savjet Fakulteta prihvata inicijativu da studenti Odjeljenja za mašinstvo u Banjoj Luci nastave studij i na preostale dvije godine studija.
Zavod za tehnologiju drveta se izdvaja iz organizacione strukture Fakulteta i ulazi u sastav firme ŠIPAD.

Formira se Istraživačko raketno društvo kao organizacija studenata i zaljubljenika u raketnu tehniku i astronautiku.

1975. godina

Organiziran je postdiplomski studij iz oblasti energetika, procesna tehnika i motoristika . Upisano je 47 kandidata, od kojih je 8 magistriralo.

Odjeljenje za mašinstvo iz Banje Luke izdvaja se u samostalan fakultet u sklopu Univerziteta u Banjoj Luci.

1976. godina

Odjeljenje Fakulteta u Mostaru izdvaja se iz organizacije Mašinskog fakulteta i postaje samostalan fakultet.

Organiziran je postdiplomski studij iz oblasti proizvodno mašinstvo i organizacijske nauke. Upisana su 32 kandidata, od kojih je 6 magistriralo.

1978. godina

Formiran je smjer Precizna mehanika u okviru Odsjeka za proizvodnu tehniku i organizaciju.
Organizirani su postdiplomski studiji iz oblasti energetika, procesna tehnika i motoristika; proizvodno mašinstvo i organizacijske nauke.

1979. godina

Formiran je Odsjek za namjensku proizvodnju sa dva smjera: smjer Naoružanje (usmjerenje raketna tehnika i klasično naoružanje) i smjer Precizna mehanika.

1980. godina

Organiziran je postdiplomski studij iz oblasti energetika, procesna tehnika i primijenjena mehanika.

1981. godina

Organiziran je postdiplomski studij iz oblasti energetika, procesna tehnika i motoristika.

Zavod za mehaničku procesnu tehniku mijenja naziv u Institut za procesnu tehniku, energetiku i tehniku sredine i ima status naučno-istraživačke institucije.

Fotoklub «Mašinac» proširuje svoju djelatnost i na kinooblast, te u skladu s tim mijenja naziv u Foto-kino klub «Mašinac».

1982. godina

Biblioteka Fakulteta je imala 21.507 knjiga, od čega 2.000 skripti i 7.500 udžbenika i časopisa.

1982./1983. godina

U skladu sa Zakonom o udruženom radu, Mašinski fakultet reorganiziran je kao radna organizacija sa sljedećim osnovnim organizacijama udruženog rada:

 • OOUR Proizvodno, organizaciono i konstrukciono mašinstvo
 • OOUR Energetika, procesna tehnika, motori i vozila
 • OOUR Mehanička tehnologija drveta
 • OOUR Institut za procesnu tehniku, energetiku i tehniku sredine
 • OOUR Zavod za alatne mašine, alate i mjernu tehniku

Prve tri osnovne organizacije su registrirane kao naučno-nastavne i naučno-istraživačke organizacije, a preostale dvije kao naučno-istraživačke organizacije.

Formiran je Konzorcij za izgradnju istočne zgrade Mašinskog fakulteta. Članice Konzorcija su bile UNIS, ”Energoinvest”, ŠIPAD, ”Bratstvo”, RMK, FAMOS, ”Zrak”, ”Krivaja” Zavidovići itd

1984. godina

Počinje izgradnja istočne zgrade Fakulteta.

1986. godina

Istočna zgrada Fakulteta je otvorena za upotrebu. Laboratorijski prostori u podrumu zgrade nisu bili završeni.

Organiziran je Jugoslovensko-njemački kolokvij «Low pollution and efficient combustion of low-grade coal». Organizatori su Mašinski fakultet i Akademija nauka i umjetnosti BiH.

Pokrenuta su najveća multidisciplinarna istraživanja u historiji Bosne i Hercegovine, u okviru društvenih ciljeva, koja su imala zadatak da stvore pretpostavke za brži i efikasniji transfer novih tehnologija u privredu Bosne i Hercegovine, a posebno u pravcu osposobljavanja mladih istraživača. Prve aktivnosti na ovim projektima su počele 1985. godine, ali tek 1988. godine počinju intenzivna istraživanja.

1987. godina

Društveni cilj IX, ”Široka distribucija i primjena sistema produktike u različitim oblastima (Produktika)”, usvojen je 19. 6. 1987. godine. Težište istraživanja je bilo usmjereno na osvajanje novih, vlastitih tehnologija, tehnoloških postupaka i proizvoda, implementaciju novih tehnoloških znanja u postojeće tehnologije, ravnopravno uključivanje u međunarodnu podjelu rada izvozom vlastitih tehnologija proizvoda vrhunskog kvaliteta, povezivanje raspoloživih materijalnih resursa i stvaranje kritične mase vrhunskog naučnoistraživačkog kadra te formiranje zaokruženih laboratorijskih kompleksa. Društveni cilj IX koncipiran je tako da je sadržavao 13 tematskih oblasti sa ukupno 42 naučna programa. Koordinator naučne realizacije za cijeli DC IX bio je profesor dr. Vlatko Doleček. Na istraživanjima u okviru ovog društvenog cilja učestvovalo je više naučno-istraživačkih institucija, među kojima i Mašinski fakultet Sarajevo.

Društveni cilj VII bio je usmjeren na izučavanje korištenja multifunkcionalnih vrijednosti šumskih ekosistema i čuvanje njihove stabilnosti, povećanje proizvodnje drveta i drugih proizvoda šume i realizaciju njihove prerade, na preradu vlastitih sredstava rada i razvoj domaćih tehnologija. Projekat DC VII je pokrenut 16. 7. 1987. godine. Mašinski fakultet Sarajevo je bio nosilac istraživanja tematske oblasti TO5. U sklopu ovog DC VII, objavljeno je 39 naučnih radova, urađeno 9 magistarskih radova i 2 doktorata. Pet istraživača sa Mašinskog fakulteta je magistriralo u sklopu istraživanja na ovom društvenom cilju.

Usvojen je i društveni cilj VIII, ”Energetska, procesna i druga mašinska i elektrooprema”, dana 7. 12. 1987. godine. Razvoj i proizvodnja energetske, procesne i druge mašinske i elektroopreme veće efikasnosti i na bazi malootpadnih tehnologija, sa novim vidovima konverzije energije. Ovaj društveni cilj je imao dva segmenta: prvi segment je izučavao energetsku, procesnu i drugu mašinsku opremu, a drugi segment elektroopremu. Društveni cilj VIII A koncipiran je tako da je sadržavao pet tematskih oblasti sa ukupno 13 naučnih programa. Koordinator naučne realizacije za cijeli DC VIII bio je profesor dr. Alija Lekić, a za DC VIII A profesor dr. Kemal Hanjalić, do 1991. godine, a poslije profesor dr. Ivan Filipović. Na istraživanjima u okviru ovog društvenog cilja učestvovalo je više naučno-istraživačkih institucija, među kojima i Mašinski fakultet Sarajevo.

1989. godina

Organiziran je naučni skup «CLIMA 2000», drugi svjetski kongres KGH («Klimatizacija, grijanje i hlađenje»). Fakultet je bio suorganizator skupa.

Organiziran je naučni skup, prva međunarodna konferencija «Mathematical Modelling and Computer Simulation of Processes in Energy systems», Sarajevo. Fakultet je bio suorganizator skupa.

Računarski studentski centar prije rata

1990. godina

Organiziran je naučni skup «Jugoslovensko savjetovanje o energetici».

1991. godina

U toku 1991. godine izvršeno je saobražavanje radne organizacije odredbama Zakona o Univerzitetu, kao javne ustanove, tako da su iz registra brisane osnovne organizacije udruženog rada i radne organizacije kao takve.

Nabavljena je najmodernija računarska oprema za Fakultet u okviru Laboratorije za numeričke simulacije, za dizajn i računarski studentski centar. Također je nabavljena oprema za Laboratoriju za automatizaciju proizvodnje.

Na osnovu Izvještaja o toku realizacije i ostvarenim rezultatima multidisciplinarnih istraživanja u okviru društvenih ciljeva Republičkog javnog fonda za nauku iz oktobra 1991. godine konstatirano je:

 • U okviru društvenog cilja IX «Produktika» objavljeno je 387 naučnih radova, odbranjeno 19 doktorskih disertacija, 30 magistarskih radova, a realizirana su i 74 softverska paketa i 17 modela.
 • U istraživanje su bila uključena 72 mlada istraživača.
 • U okviru društvenog cilja VIII A objavljeno je 113 naučnih radova, odbranjena jedna doktorska disertacija i 5 magistarskih radova.

2003. godina

U oktobru obilježena je 45. godišnjica postojanja i rada Fakulteta i tim povodom je izdata Monografije fakulteta.

Mašinski fakultet Sarajevo je organizovao međunarodni simpozij iz oblasti automatizacije i proizvodnje DAAAM 2003 u znak proslave 45.godišnjice Fakulteta.

DAAAM-2003-Sarajevo

Proslava 45. godišnjice Fakulteta Proslava 45. godišnjice fakulteta

2004. godina

Potpisana su dva velika projekta i to:

 • „ Advanced Decentralised Energy Genaration System in Western Balkans“, koji je vodio prof. dr. Alija Lekić
 • „ Droplet-Wall Interaction and Heat Transver“ , koji je vodio prof. dr. Ejub Ganić

Organizirani su dva postdiplomska studija:

 • Savremene proizvodne tehnike, energetika, procesna tehnika, motori i vozila
 • Industrijski inžinjering i menadžment

2005. godina

Potpisan je ugovor ižmeđu Fakulteta i Technische Universitaet Graz, što je omogućilo izvođenje praktičnog dijela diplomskih i magistarskih radova u Grazu studenata sa Mašinskog fakulteta u Sarajevu

Profesor dr. Stjepan Marić izabran je za dekana Fakultet

Na osnovu zaključaka i preporuka, koji su doneseni od strane Rektorata Univerziteta u Sarajevu na dvodnevnom sastanku vezanom za Bolonjski proces, koji je održan u martu 2005. godine Mašinski fakultet u Sarajevu je pristupio reformi studija u skladu sa Bolonjskom dekleracijom.

Ova reforma je obuhvatala:

 1. Izmjenu šeme studija odnosno uvođenje dvocikličkog sistema studija bachelor/master. Na osnovu uvida u sistem studija na tehničkim univerzitetima u Evropi, a posebno na univerzitetima s kojim Mašinski fakultet ima razvijenu saradnju usvojena je šema studija 3+2 tj. prvi stepen studija (bachelor) u trajanju od tri godine i drugi koji vodi do zvanja MSc (master) u trajanju od dvije godine.
 2. Prilagođavanje nastavnih planova i programa prema novoj-stepenovanoj šemi studija. Nastavni planovi i programi su urađeni za prvi stepen studija. Slijedeći preporuke Rektorata i odredbe Bolonjske dekleracije pristupilo se izradi ECTS dokumenta. Napravljen je informacioni paket sa novim nastavnim planovima i programima, koji je preveden na engleski jezik a potom dat na recenziranje na dvije partnerske institucije. Dobijena je recenzija od strane TU Graz.

Fakultet je dobio sljedeće veće projekte:

 • Tri projekta finansirana od strane Vlade Kantona Sarajevo. Projekte su dobili članovi sljedećih katedri: Katedra za matematiku i fiziku, Katedra za mašinski proizvodni injženjering i Katedra za procesnu tehniku
 • Jedan projekat finansiran od strane Ministarstva obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine. Projekat je iz oblasti istraživanja efikasnosti sagorjevanja bosanskih ugljeva.
 • Dva projekta finansirana od strane WUS Austria. Oba projekta je dobila Katedra za proizvodni inženjering i to iz oblasti materijala i proizvodnih tehnologija.
 • Tri TEMPUS projekta finansirana od strane EU i to:
 • Osnivanje postdiplomskog studija iz održivog inženjeringa (JEP-19036-2004.) , čiji je voditelj prof. dr. Ejub Džaferović
 • Uvođenje ECTS sistema na tehničkim univerzitetima u BiH , čiji je voditelj prof. dr. Hazim Bašić
 • Osnivanje postdiplomskog studija iz održivog energetskog inženjeringa (JEP-19036-2006) čiji je voditelj prof. dr. Šefko Šikalo

Urađen je čitav niz zahvata na učioničkoj infrastrukturi i obnavljanju računarskog fonda Fakulteta.

Izvršena je potpuna adaptacija studentske službe.

U sobi 204 zapadnog dijela zgrade Fakulteta formirana je Laboratorija za projektovanje pomoću računara (Laboratory for Computer-Aided Design), sa 11 LAN umreženih radnih stanica uključenih u Internet okruženje i 11 permanentnih (trajnih) edukacionih licenci CAD/CAM/CAE softverskog sistema CATIA V5 kupljenih od IBM-a, vodeće informatičke kompanije u svijetu. Laboratorija je formirana zahvaljujući implementaciji projekta „Course Development Program + (CDP+) WUS Austria” od strane Katedre za mašinske konstrukcije, kojim je istovremeno podržano inoviranje sadržaja i metodologije izvođenja nastave iz predmeta „Projektovanje pomoću računara” u skladu sa evropskim standardima. U okviru projekta realizovana je i nabavka najnovije naučne literature iz oblasti CAD/CAM/CAE. Projekat je finansiran od strane WUS (World University Service) Austria-e pod nadzorom Ministarstva vanjskih poslova Austrije, a kofinansiran od strane Mašinskog fakulteta Sarajevo. Punu podršku realizaciji projekta dala je Katedra za konstruiranje in oblikovanje Fakultete za strojništvo Maribor.

Laboratorija za projektovanje pomoću računara Laboratory for Computer-Aided Design

2006. godina

Otvoren je Distance Learing centar Mašinskog fakulteta u Sarajevu.

Održan je seminar na kojem je prezentiran softverski sistem CATIA V5

Delegacija Švedske je posjetila Fakultet

Delegacija Fakulteta je posjetila KTH

Organizovana su tri postdiplomska studija:

 • Industrijski inžinjering i menadžmen
 • Dizajn proizvoda
 • Specijalistički postdiplomski studij Zaštita okoline i zaštita na radu

2007. godina

Profesor dr. Ejub Džaferović imenovan je za dekana Fakulteta

Potpisan je ugovor o suradnji s Fakultetom Strojarstva i računarstva iz Mostara

Potpisan je Ugovor o opremanju labaratorije za hidrauliku i hidrotehniku Fakulteta između Mašinskog fakulteta i kompanije Intrade energija d.o.o Sarajevo

Organizovana su tri postdiplomska studija:

 • Nove tehnologije u drvnoj industriji
 • Internacionalni postdiplomski studij Sustainable Energy Engineering
 • Zaštita okoline i sigurnost

2008. godina

Donešeni su nastavni planovi i programi za drugi ciklus studija (MSc), izmjenjeni su nastavni planovi na trećoj godini prvog ciklusa (BSc) i utvrđene su dopune predmetima u okviru matičnih oblasti

Mašinski fakultet iz Sarajeva je u konzorciju s Fakultetom Strojarstva i račuarstva iz Mostara dobio projekat: „ Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“ i u okviru tog projekta je u organizaciji Fakulteta održan okrugli sto dana uz puno učešće privrednika iz Federacije.

Obezbjeđena su sredstva za sanaciju pet učionica istočnog dijela Zgrade, malog amfiteatra u istočnom dijelu Zgrade i mokrih čvorova u zapadnom dijelu Zgrade.

Organizovana su četiri postdiplomska studija:

 • Dizajn proizvoda
 • Primjenjena mehanika
 • Savremene proizvodne tehnologije
 • Internacionalni postdiplomski studij Industrijska ekologija
 
Mašinski fakultet danas

 


   VRH  

Copyright © 2021 MEF. All rights reserved | Developed by SB