Drugi ciklus studija

Završni radovi - procedura

Postupak definiranja teme završnog rada (za mentore)

 1. Na poziv prodekana za nastavu teme završnih radova predlažu predmetni nastavnici putem Katedri. Prijedlozi tema sa imenima mentora dostavljaju se popunjavanjem obrasca (OBRAZAC ZR0).
 2. Liste ponuđenih tema završnih radova na prijedlog katedri usvaja vijeće fakulteta i oglašava ih na oglasnoj ploči i na web stranici fakulteta.

Postupak izbora teme završnog rada (za studente i nastavnike)

 1. Student, uz saglasnost mentora, popunjava prijavu teme završnog rada (OBRAZAC ZR1), te je potpisanu dostavlja studentskoj službi u 3 primjerka. Studentska služba ovjerava prijem prijave, jedan primjerak putem protokola upućuje šefu katedre, drugi odlaže u dosije studenta, a treći ostaje arhiviran na protokolu.
 2. Katedra predlaže komisiju za ocjenu i odbranu završnog rada kandidata i dostavlja vijeću fakulteta prijedlog komisije putem obrasca (OBRAZAC ZR2).
 3. Vijeće fakulteta na prijedlog katedre verificira prijavu teme završnog rada studenta i imenuje komisiju za ocjenu i odbranu završnog rada. Odluka Vijeća fakulteta se putem studentske službe dostavlja studentu i u dosije studenta, a putem opšte službe članovima komisije.

Postupak ocjene i odbrane završnog rada (za studente i nastavnike)

 1. Student može predati završni rad tek nakon što položi sve ispite i ispuni sve druge obaveze predviđene studijskim programom.
 2. Student, uz saglasnot mentora, nakon završetka rada podnosi pisani zahtjev za ocjenu i odbranu završnog rada studentskoj službi fakulteta, a koji sadrži:

  • zahtjev (OBRAZAC ZR3),
  • pisanu saglasnost mentora da rad ispunjava kriterije navedene u obrazloženju teme (OBRAZAC ZR4),
  • pisanu izjavu studenta da je završni rad njegov autentični rad (OBRAZAC IZJAVA),
  • izvještaj iz službe evidencije o položenim ispitima i ECTS bodovima,
  • tri neukoričena primjerka završnog rada – radna verzija,
  • ovjerene uplatnice za prijavu i odbranu završnog rada,
  • potvrda iz biblioteke o razduženoj literaturi.
 3. Studentska služba preuzima neukoričene radove i dostavlja ih članovima komisije putem kurirske službe ili sekretarijata fakulteta (uz uvjet kompletnosti navedenog zahtjeva), a ostalu dokumentaciju daje na uvid na zahtjev bilo kog člana komisije.
 4. Komisija je obavezna da sačini izvještaj o ocjeni završnog rada (OBRAZAC ZR5) koji daje kratki prikaz rada, postavljeni cilj, primijenjene metode, dobijene rezultata i zaključke i dostavi ga Vijeću fakulteta u roku ne dužem od dvije sedmice od dana prijema radne verzije završnog rada. Tri primjerka izvještaja mentor dostavlja sekretarijatu fakulteta putem protokola.
 5. Vijeće fakulteta donosi odluku o prihvatanju ili neprihvatanju izvještaja komisije najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog podnošenja. Odluka o usvajanju izvještaja komisije dostavlja se studentu, članovima komisije i studentskoj službi.
 6. Nakon usvajanja izvještaja, finalna verzija rada prema uputstvu za izradu završnog rada (TEMPLATE ZR) predaje se u pet ukoričenih primjeraka i elektronskoj verziji rada na CD-u. Dva ukoričena primjerka i dvije elektronske verzija se predaje u biblioteku fakulteta, a tri ukoričena primjerka i jedna elektronska verzija se predaje mentoru. Mentor rada dostavlja po jedan primjerak finalne verzije rada članovima komisije.
 7. Mentor rada dogovara datum odbrane završnog rada sa kandidatom i članovima komisije, a koji se može zakazati po isteku minimalno 5 radnih dana od donošenja odluke vijeća o prihvatanju izvještaja komisije, te o odabranom datumu i vremenu izvještava studentsku službu.
 8. Studentska služba objavljuje datum i vrijeme odbrane završnog rada na oglasnoj ploči fakulteta i dostavlja administratoru web stranice fakulteta da objavi na web stranici.
 9. Nakon obavljene odbrane završnog rada, mentor dostavlja studentskoj službi Fakulteta ispunjen i potpisan obrazac zapisnika o odbrani završnog rada (OBRAZAC ZR6).

   VRH  

Copyright © 2020 MEF. All rights reserved | Developed by SB