Informacije za studente i osoblje o koronavirusu


Svi studenti i osoblje na Univerzitetu u Sarajevu se savjetuju da poštuju preporuke Agencije za javno zdravstvo BiH i Ministarstva vanjskih poslova BiH. Univerzitet i svi njegovi fakulteti i dalje djeluje kao i obično, povećavajući spremnost i pomno prateći razvoj širenja novog koronavirusa.Za najnovije tabelarne i grafičke podatke o koronavirusu u BiH i ostalim zaraženim zemljama svijeta pogledajte našu stranicu COVID-19.


Odluka Vijeća Ministara 17.03.2020.

Sarajevo, 17.03.2020.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici proglasilo vanredno stanje, odnosno stanje prirodne ili druge nesreće izazvane pandemijom koronavirusa.

Nakon vanredne sjednice Predsjedništva Bosne i Hercegovine, koja je održana u ponedjeljak, danas je zasjedala državna vlada, a ključna tema dnevnog reda bila je pandemija koronavirusa.

U skladu s Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini državni ministri danas su proglasili stanje prirodne ili druge nesreće izazvane pandemijom koronavirusa. Također, dogovoreno je popunjavanje i aktiviranje Koordinaciono tijelo Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje s obzirom na to da je Vijeće ministara BiH usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje. Prema zakonu Ministarstvo sigurnosti BiH koordinira aktivnosti u planiranju i djelovanju institucija i organa Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite i spašavanja.

Koordinaciono tijelo Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini formira Vijeće ministara BiH i čine ga devet predstavnika Vijeća ministara BiH, pet predstavnika Vlade RS-a, pet predstavnika Vlade FBiH i dva člana Vlade Brčko distrikta BiH.

Vijeće ministara BiH nadležno je za proglašavanje nastanka i prestanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, na prijedlog Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ili na zahtjev nadležnih organa entiteta ili Brčko distrikta BiH, koji su već proglasili stanje nesreće na svojoj teritoriji.

Odluka Vlade FBiH 16.03.2020.

Sarajevo, 16.03.2020.

Vlada FBiH danas je zasjedala u proširenom sastavu i donijela niz zaključaka vezanih za COVI-19. Ključni zaključak je proglašenje stanja nesreće na teritoriji FBiH.

Pripremljeni su određeni zaključci koji će se implementirati u narednom periodu, a neke od najznačajnijih mjera koje su razmatrane su proglašenja stanja nesreće u FBiH zbog koronavirusa, što znači skraćivanje postupaka u djelovanju.

Ključni zaključak je proglašenje stanja nesreće na teritoriji FBiH.

Osim toga, jedna od mjera je i ograničavanje poskupljenja namirnica, tako da na snazi moraju biti maksimalno cijene koje su na snazi bile 5. marta.

Zatražit će se i promjena Zakona o javnim nabavkama kako bi se po skraćenoj proceduri nabavljala oprema za borbu protiv koronavirusa.

Usvojene odluke:

- Federalna vlada je usvojila Informaciju o pojavi novog koronavirusa u FBiH te mjerama i aktivnostima koje su poduzele mjerodavne institucije vlasti u FBiH, kao i sektor zdravstva u FBiH. Zadužene su sve mjerodavne institucije vlasti u FBiH, Krizni štab u FBiH, mjerodavna ministarstva zdravstva, zavodi za javno zdravstvo u FBiH, Federalna i kantonalne uprave za inspekcijske poslove, zdravstvene ustanove da maksimalno pojačaju provođenje svih restriktivnih i raspoloživih mjera radi sprečavanja širenja koronavirusa na teritoriji FBiH.

- Također, Vlada FBiH zadužila je vlade kantona da u izvršavanje naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva uključe sva mjerodavna kantonalna ministarstva u čijoj je mjerodavnosti izvršenje pojedinačnih naredbi na području kantona, posebno policijske službenike kantonalnih uprava policije u slučajevima kada se utvrdi da se od osoba nad kojim su propisane mjere zaštite utvrdi da se mjere ne izvršavaju te postoji osnovana sumnja da je počinjeno krivično djelo kažnjivo Krivičnim zakonom FBiH.

- Federalna uprava civilne zaštite zadužena je da osigura u što kraćem roku operativnost sredstava namijenjenih za nabavku opreme, karantina i drugo. Vlade Federacije BiH obratit će se Vijeću ministara BiH te zatražiti hitnu izmjenu člana 10. Zakona o javnim nabavkama BiH kako bi se osiguralo izuzeće od primjene ovog zakona kod nabavke opreme i drugih stvari za potrebe suzbijanja širenja koronavirusa.

- Federalna vlada tražit će od Vijeća ministara BiH provođenje mjera koje se odnose na primjenu Procedura nadzora putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu koronavirusa, a koje su se do sada primjenjivale prema svim putnicima koji dolaze s područja Kine, Italije, Južne Koreje, Irana, Francuske, Njemačke i Španije, od sada primjenjuje i na sve putnike bez obzira na to iz koje zemlje dolaze. U tom smislu potrebno je naložiti nadležnim tijelima da se svim putnicima koji ulaze u BiH, bez obzira na to da li su bh. državljani ili strani državljani - propiše kretanje na period od 14 dana - samoizolacija.

- Federalno ministarstvo zdravstva u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH i Federalnom upravom za inspekcijske poslove će putem Ministarstva civilnih poslova BiH ostvarivati kontinuiranu saradnju s mjerodavnim tijelima bh. entiteta RS i Brčko distrikta BiH u cilju osiguranja jednakog postupanja o nastaloj situaciji na području cijele BiH.

- Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo zdravstva da kontinuirano održava saradnju sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom te drugim međunarodnim organizacijama, čija bi pomoć doprinijela efikasnijem suzbijaju koronavirusa u FBiH. Izvršna vlast u FBiH će u Budžetu FBiH osigurati sredstva za prijem tri nova državna službenika u Federalno ministarstvo zdravstva, a u cilju adekvatnog odgovora na pojavu koronavirusa u FBiH.

- Izdate su i preporuke poslodavcima i radnicima u cilju sprečavanja bolesti izazvane koronavirusom. Poslodavcima je preporučeno da provedu posebne mjere zaštite kojim će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika na način da radnicima skrate trajanje radnog vremena ukoliko to proces rada zadovoljava. Poslodavcima koji zapošljavaju veći broj radnika preporučeno je da izvrše reorganizaciju radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava, te da rad koji se odvija u jednoj smjeni rasporede u dvije smjene, kako bi se izbjegla koncentracija većeg broja radnika na jednom mjestu.

- Također, preporučeno je i da radnicima daju upute o radu od kuće, da omoguće korištenje godišnjeg odmora radnicima, kao i korištenje odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu, da se radnicima roditeljima malodobne djece do 10 godina omogući odsustvo s posla jednog roditelja u slučaju da oba roditelja rade te da se otkažu sva službena putovanja kako u državi tako i inostranstvu. U slučaju kada službena putovanja nije moguće otkazati, poslodavcima je preporučeno da radnike upute na instrukcije koje su izdale nadležne zdravstvene ustanove.

- Poslodavci su obavezni da u skladu s propisima osiguraju redovno i pojačano provođenje higijenskih mjera u radnim i pomoćnim prostorijama, a koje između ostalog podrazumijevaju čišćenje i dezinfekciju prostora, kao i redovnu ventilaciju i provjetravanja. Preporučeno je otkazivanje sastanaka koji podrazumijevaju veći broj učesnika, odnosno da u slučaju neophodnih sastanaka oni budu organizovani u što većim prostorijama uz dovoljan razmak između učesnika sastanka (jedan-dva metra).

- Vlada FBiH zadužila je Federalnu upravu civilne zaštite da stavi na raspolaganje zalihe opreme i materijalno-tehnička sredstva i to po potrebi u stanje pripravnosti stavi pripadnike Federalnih specijaliziranih jednica civilne zaštite i Službi zaštite i spašavanja Federacije BiH.

- Primljena je k znanju Informaciju o stanju robe u Federalnog direkciji robnih rezervi, a u slučaju poremećaja na tržištu Vlada FBiH će donijeti potrebne odluke kojim će se korigirati stanje na tržištu.

Vijeće ministara BiH održao je jučer 4. vanrednu, telefonsku sjednicu na kojoj je, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donesena Odluka o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu.

Odlukom se propisuju dodatni uslovi za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, koji se odnose na zabranu ulaska stranaca koji dolaze sa određenih područja sa intenzivnom transmisijom korona virusa, a radi sprečavanja širenja i suzbijanja zaraznih bolesti, odnosno korona virusa – COVID - 19., kao i posjedovanje određene vrste putne isprave.

Zabranjuje se ulazak stranim državljanima koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu sa područja sa intenzivnom transmisijom korona virusa, a posebno iz: provincija NR Kine (Wuhan), Južne Koreje, Japana, Italije, Irana, Francuske, Rumunije, SR Njemačke, Austrije, Španije, Švajcarske i Belgije.

Stranac može ući u Bosnu i Hercegovinu isključivo sa važećim pasošem, a stranom državljaninu kojem se zabranjuje ulazak na teritoriju Bosne i Hercegovine Granična policija BiH, na zahtjev stranca, izdaje rješenje o odbijanju ulaska u skladu sa Zakonom o strancima.

Vijeće ministara BiH zadužio je Ministarstvo spoljnih poslova BiH da o realizaciji ove Odluke obavijesti diplomatsko konzularna predstavništva. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Naredbe Kriznog štaba KS 11.03.2020


Naredbe Kriznog štaba KS 10.03.2020


Saopštenje od 09.03.2020

Sarajevo, 09.03.2020

Cijeneći trenutnu epidemiološku situaciju u svijetu i Bosni i Hercegovini, te uzimajuću u obzir činjenicu da se situacija svakodnevno mijenja vezano za širenje koronavirusa (COVID-19), Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva uputio je novu Naredbu prema kriznim stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva u kojoj, između ostalog, stoji:

• Nalaže se kantonalnim kriznim stožerima da zabrane posjete bolnicama, kao i u ustanovama socijalne skrbi koje zbrinjavaju djecu, mlade i stare osobe na području kantona.

• Preporučuje se da se ne održavaju javni skupovi na području Federacije BiH i kantona. Pod javnim skupom smatra se svako organizirano okupljanje građana koje se održava na za to prikladnom prostoru sukladno propisima o javnom okupljanju.

• Preporučuje se osobama starije životne dobi da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza. Također, preporučuje se osobama starije životne dobi da preskoče rutinske kontrole i odlaske u ordinacije kod obiteljskog liječnika i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena skrb. Preporučuje se najprije liječnika kontaktirati telefonom, ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili liječnički savjet.

• Nalaže se kantonalnim kriznim stožerima da u zdravstvenim ustanovama na području kantona obustave redovite specijalističko-konzultativne preglede, a neophodne specijalističko-konsultativne preglede, obavljati po procjeni specijaliste.

Navedene mjere, odnosno preporuke se izdaju u cilju zaštite zdravlja najranjivije populacije u zajednici, a prema dosadašnjim dostupnim podacima to su osobe starije dobi i osobe s kroničnim oboljenjima, te izbjegavanje događaja koji bi doveli do ubrzanog širenja infekcije, kao što su epidemije u zdravstvenoj ustanovi i veći javni događaji, naročito s međunarodnim učešćem.

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva poziva sve građane Federacije BiH na maksimalnu odgovornost prema svom i zdravlju drugih, te da se pridržavaju svih mjera i preporuka koje izdaju nadležne zdravstvene instiitucije i ustanove.

Najučnikovitiji način da zaštitite sebe i druge jeste da se pridržavate slijedećeg:

• Često i temeljito prati ruke sapunom i vodom (najmanje 20 sekundi) ili sredstvima za čišćenje ruku na bazi alkohola,
• Držite distancu od najmanje jedan metar između vas i drugih ljudi, posebno onih koji kašlju i kišu ili imaju povišenu temperaturu,
• Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta rukama,
• Prilikom kašljanja ili kihanja trebate prekriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – nakon korištenja odmah baciti maramicu u kantu za otpatke i oprati ruke.

Ukoliko imate povišenu temperaturu, kašljete i otežano dišete, a u posljednjih 14 dana ste boravili u Kini, Italiji, Južnoj Koreji ili Iranu ili bili u bliskom kontaktu s bolesnim osobama koje su došle iz ovih područja u posljednjih 14 dana, telefonom se obratite kantonalnom zavodu za javno zdravstvo kako biste dobili dalje instrukcije.

Napominjemo da na području Federacije BiH nije registriran nijedan potvrđen slučaj bolesti od koronavirusa (COVID-19), a nadležne zdravstvene službe prate situaciju I provode mjere pojačanog epidemiološkog nadzora.

Obzirom da se situacija svakodnevno mijenja, tako će se u skladu s razvojem situacije mijenjati i mjere i preporuke.

Pozivamo medije da odgovorno izvještavaju o novom koronavirusu (COVID-19) i da u skladu s mogućnostima objavljuju mjere osobne prevencije.

izvor: http://www.fmoh.gov.ba/


Prvi slučajevi korona virusa u BiH podigli nivo pripravnosti zdravstvenih ustanova u KS

Sarajevo, 05.03.2020

Pojava prvih oboljelih od korona virusa u Bosni i Hercegovini, tačnije u Banja Luci podigao je nivo pripravnosti Kriznog  štaba Ministarstva zdravstva KS  koji sa dodatnom pažnjom prati dalji razvoj situacije.

Još jednom se podcrtavaju i naglašavaju uputstva i preporuke stanovništvu kako u dijelu preventive tako i u slučajevima sumnje na pojavu bolesti.

Kako se naglašava i sa entiteskih nivoa, nema mjesta panici te se upućuje poziv svima da se ovim situacijama postupa odgovorno i profesionalno. Ponašanje stanovništva ima veliku ulogu u zajedničkim naporima protiv pojave i širenja virusa.

Još jednom naglašavamo da osobe koje imaju respiratorne zdravstvene probleme te sumnjaju na potencijalnu zarazu, NE TREBAJU dolaziti u zdravstvene ustanove, domove zdravlja, bolnice. Takve osobe moraju se javiti na dežurne telefone Zavoda za javno zdravstvo KS koji su objavljeni u medijima, službenim web stranicama zdravstvenih ustanova i na službenoj stranici Vlade KS.

Još jednom upućujemo osobe koje imaju sumjnje na bolest da se zbog preporuka o daljem postupanju jave na telefone:

+387 62 086 282
+387 62 030 778
+387 62 030 796
+387 62 030 728

Na snazi su i dalje mjere pojačanog zdravstvenog nadzora nad osobama koje dolaze iz zemalja gdje je potvrđeno prisustvno korona virusa.

Takođe, ostaju i  preporuke  Kriznog štaba KS da najmlađi,  djeca i uposleni  u slučajevima  sezonskih respiratornih simptoma ne dolaze u vrtiće i  škole te da se obustava posjeta osobama u staračkim domovima.

Za sutra ujutro, u petak 06. 03  je zakazan sastanak Kriznog štaba KS  sa kojeg će javnost biti upućene i preporuke daljeg djelovanja u trenutnim okolnostima.

izvor: vlada.ks.gov.ba


Epidemiološka situacija u federaciji BiH - 05.03.2020. godine

Sarajevo, 05.03.2020

Na području Federacije Bosne i Hercegovine do sada nije registriran slučaj bolesti izazvan novim koronavirusom (COVID-19).

U FBiH se u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), a po Naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva (FMZ) provode mjere pojačanog epidemiološkog nadzora na graničnim prijelazima, ali i unutar FBiH, s ciljem ranog otkrivanja mogućih slučajeva COVID-19.

To podrazumijeva „ulazni screening“ za putnike koji dolaze sa područja Kine, Italije, Južne Koreje i Irana u smislu da putnici ispunjavaju sanitarni upitnik, te se podaci o ulascima dostavljaju nadležnim zdravstvenim institucijama, a putnicima daju preporuke i broj telefona koji trebaju kontaktirati u slučaju pojave simptoma bolesti. Strani i bh. državljani sa stalnim ili privremenim boravkom u Federaciji BiH, a koji se vraćaju s područja Kine, Italije, Južne Koreje i Irana se u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima stavljaju pod zdravstveni nadzor (obavezno svakodnevno javljanje nadležnoj epidemiološkoj službi i samoizolacija kod kuće u periodu od 14 dana). Trenutno je na području FBiH 248 osoba pod zdravstvenim, odnosno epidemiološkim nadzorom.

Ukoliko imate povišenu temperaturu, kašljete i otežano dišete, a u posljednjih 14 dana ste boravili u Kini, Italiji, Južnoj Koreji ili Iranu ili bili u bliskom kontaktu s bolesnim osobama koje su došle iz ovih područja u posljednjih 14 dana, telefonom se obratite kantonalnom zavodu za javno zdravstvo kako biste dobili dalje instrukcije.

Pratite preporuke koje izdaju nadležne zdravstvene institucije i ustanove na području Federacije BiH.

Obzirom da se situacija svakodnevno mijenja, tako će se u skladu s razvojem situacije mijenjati i mjere i preporuke.

Pozivamo medije da odgovorno izvještavaju o novom koronavirusu (COVID-19) i da u skladu s mogućnostima objavljuju mjere lične prevencije.

PREPORUKE ZA STANOVNIŠTVO

Pazite na svoje i zdravlje ljudi oko vas tako što ćete se pridržavati slijedećeg:

  • Često i temeljito prati ruke sapunom i vodom (najmanje 20 sekundi) ili sredstvima za čišćenje ruku na bazi alkohola (min.69%)

Zašto? Pranje ruku sapunom i vodom ili sredstvima za čišćenje ruku na bazi alkohola uklanja viruse koji mogu biti na vašim rukama.

  • Održavati socijalnu distancu

Potrebno je držati distancu od najmanje jedan metar između vas i drugih ljudi, posebno onih koji kašlju i kišu.

Zašto? Kada neko kašlje ili kiše on izbacuje male kapljice koje mogu sadržavati virus. Ako ste preblizu možete udahnuti te kapljice uključujući COVID-19 virus ako je osoba koja kašlje zaražena.

  • Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta rukama

Zašto? Dohvaćamo brojne površine i rukama možemo pokupiti i viruse. Kontaminiranim rukama virus možemo prenijeti do očiju, nosa i usta odakle virus može ući u organizam i izazvati oboljenje.

  • Pridržavati se respiratorne higijene

To znači da prilikom kašljanja ili kihanja trebate prekriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – nakon korištenja odmah baciti maramicu u kantu za otpatke i oprati ruke.

Zašto? Respiratorne kapljice šire virus. Pridržavajući se navedenog štitite ljude oko sebe od virusa koji izazivaju prehladu, gripu i COVID-19.
izvor: http://www.fmoh.gov.ba/


Epidemiološka situacija u svijetu - 05.03.2020. godine

Sarajevo, 05.03.2020

Potvrđenih broj oboljelih od COVID-19 bolesti u svijetu 95.333, broj smrtnih slučajeva 3.282 (izvor Svjetska zdravstvena organizacija). Od toga u Kini 80.565 (3015 smrtnih slučajeva).

Broj oboljelih u Europskoj regiji: Italija (3089), Francuska (282), Njemačka (262), Španija (198), Ujedinjeno Kraljevstvo (89), Švicarska (56), Norveška (56), Austrija (37), Holandija (38), Švedska (35), Izrael (15), Hrvatska (9), Island (26), San Marino (16), Belgija (23), Finska (7), Grčka (9), Danska (10), Azerbejdžan (3), Čеškа Rеpublikа (5), Gruzija (3), Rumunija (4), Rusija (3), Portugal (7), Andora (1), Armenija (1), Bjelorusija (6), Mađarska (2), Estonija (2), BiH (2), Irska (2), Latvija (1), Litvanija (1), Luksemburg (1), Monako (1), Sјеvеrnа Mаkеdоniја (1), Polska (1), Ukrajina (1), Slovenija (1), Lihtenštajn (1).

Od ostalih zemalja svijeta ističemo Južnu Koreju sa 5.766 oboljelih, Iran (2.922) i Japan (317). Detaljnije po zemljama možete pronaći na linku Svjetske zdravstvene organizacije OVDJE.

izvor: http://www.fmoh.gov.ba/


   VRH  

Copyright © 2020 MEF. All rights reserved | Developed by SB