Dokumenti - svi dokumenti

  #OpisDownloadKategorija
1.Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini preuzmi dokument Zakoni
2.Osnove kvalifikacijskog okvira Bosne i Hercegovine preuzmi dokument Propisi
3.Odluka o usvajanju prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH za razdoblje 2016. - 2026. preuzmi dokument Propisi
4.Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo preuzmi dokument Zakoni
5.Pravilnik o sticanju i koristenju akademskih titula strucnih i naucnih zvanja na visokoskolskim ustanovama na podrucju KS.pdf preuzmi dokument Pravilnici
6.Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti preuzmi dokument Zakoni
7.Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo preuzmi dokument Zakoni
8.Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA preuzmi dokument Ostalo
9.Pravilnik o postupku predlaganja, ocjene, usvajanja novih i izmjena postojećih studijskih programa i nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
10.Pravilnik o studentskoj evaluaciji rada akademskog osoblja i uspješnosti realizacije nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
11.Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
12.Pravilnik o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
13.Pravilnik o sistemu osiguranja i upravljanja kvalitetom Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
14.Etički kodeks Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
15.Pravila studiranja za prvi, drugi ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
16.Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu - doktorski studij preuzmi dokument Pravilnici
17.Akademski kalendar Mašinskog fakulteta 2020./2021. godine preuzmi dokument Pravilnici
18.Odluka o sastavu Vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Zakoni
19.Izvještaj Komisije za izbor u zvanje redovnog profesora za n/o Mašinski proizvodni inžinjering - D. Hodžić preuzmi dokument Izvještaji
20.Pravilnik o korištenju telefona na Mašinskom fakultetu preuzmi dokument Pravilnici
21.Pravilnik o zaštiti na radu Mašinskog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
22.Oglasi o odabiru tema i mentora za Završni rad preuzmi dokument Ostalo
23.Izvještaj Komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Mehanika krutog i deformabilnog tijela - Dž. Hajradinović preuzmi dokument Izvještaji
24.Odluka za izbor u zvanja vanrednog profesora za n/o Energetika i KGH - H. Lulić preuzmi dokument Izvještaji
25.Odluka za izbor u zvanje vanrednog profesora za n/o Procesno, energetsko i okolinsko inžinjerstvo - M. Torlak preuzmi dokument Izvještaji
26.Izvještaj Komisije za izbor u zvanje redovnog profesora za n/o Mehanika krutog i deformabilnog tijela - M. Petrović preuzmi dokument Izvještaji
27.Izvještaj komisije za izbor u zvanje višeg asistenta za n/o Mašinski proizvodni inžinjering - K. Muhamedagić preuzmi dokument Izvještaji
28.Izvještaji Komisije za izbor u zvanja vanredni profesori za n/o Matematika - J. Bektešević i M. Mehuljić preuzmi dokument Izvještaji
29.Izvještaj Komisije za izbor u zvanje redovnog profesora za n/o Mašinski proizvodni inžinjering - Đ. Begić-Hajdarević preuzmi dokument Izvještaji
30.Izvještaj Komisije za izbor u zvanje redovnog profesora za n/o Mašinski proizvodni inžinjering - A. Čekić preuzmi dokument Izvještaji
31.Izvještaj komisije za izbor u zvanje redovnog profesora za n/o Tehnologije obrade drveta - M. Obućina preuzmi dokument Izvještaji
32.Izvještaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora za n/o Procesno, energetsko i okolinsko inžinjerstvo- H. Hadžiahmetović preuzmi dokument Izvještaji
33.Izvještaj komisije za izbor u zvanje višeg asistenta za n/o Mehanika krutog i deformabilnog tijela- F. Bevrnja preuzmi dokument Izvještaji
34.Izvještaj komisije za izbor u zvanje redovnog profesora za n/o Računarsko inženjerstvo u mašinstvu - S. Burak preuzmi dokument Izvještaji
35.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Odbrambene tehnologije - A. Ćatović preuzmi dokument Izvještaji
36.Teme za završne radove za 2019/2020. akademsku godinu preuzmi dokument Ostalo
37.Poslovnik o radu Vijeća doktorskog studija preuzmi dokument Pravilnici
38.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Odbrambene tehnologije - S. Serdarević - Kadić preuzmi dokument Izvještaji
39.Izvještaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora za n/o Mašinski proizvodni inžinjering - A. Softić preuzmi dokument Izvještaji
40.Izvještaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora za n/o Energetike i KGH tehnike - Dž. Kadrić preuzmi dokument Izvještaji
41.Izvještaj komisije za izbor u zvanje viši asistent na oblast Industrijski inžinjering i menadžment preuzmi dokument Izvještaji
42.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
43.Dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
44.Odluka obaveznosti literature za 2020/2021. akademsku godinu preuzmi dokument Odluke
45.Izvještaji komisija za izbore u akadamska zvanja - 09/2019 preuzmi dokument Ostalo
46.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Procesno, energetsko i okolinsko inžinjerstvo - N. Zečević preuzmi dokument Izvještaji
47.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Odbrambene tehnologije - N. Zečević 19.09.2019 preuzmi dokument Izvještaji
48.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Energetike i KGH tehnike - S. Martinović 19.09.2019 preuzmi dokument Izvještaji
49.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Tehnologije drveta - S. Martinović preuzmi dokument Izvještaji
50.Procedura Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
51.Obrazac ZR6 - Zapisnik sa odbrane Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
52.Obrazac ZR5 - Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
53.Obrazac ZR4 - Saglasnost Mentora preuzmi dokument Obrasaci
54.Obrazac ZR3 - Zahtjev za ocjenu i odbranu Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
55.Obrazac ZR2 - Prijedlog Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
56.Obrazac ZR1 - Prijava teme Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
57.Obrazac ZR0 - Prijedlog teme Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
58.Obrazac - Izjava o autentičnosti Završnog rada za II ciklus studija preuzmi dokument Obrasaci
59.Template Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
60.Nastavni planovi i programi (Elaborati) Trećeg ciklusa studija Mašinskog fakulteta preuzmi dokument NPP
61.Nastavni plan i program Drugog ciklusa studija Mašinskog fakulteta preuzmi dokument NPP
62.Nastavni plan i program Prvog ciklusa studija Mašinskog fakulteta preuzmi dokument NPP
63.Pravilnik o zaštiti od požara preuzmi dokument Pravilnici
64.Pravilnik o koristenju biblioteke preuzmi dokument Pravilnici
65.Pravilnik o odgovornosti studenata preuzmi dokument Pravilnici
66.Pravilnik o zabrani pušenja preuzmi dokument Pravilnici
67.Pravilnik o radu katedri - prečišćeni tekst preuzmi dokument Pravilnici
68.Pravilnik o diplomskom radu preuzmi dokument Pravilnici
69.Pravilnik o zaštiti na radu preuzmi dokument Pravilnici
70.Syllabusi 2019/20 - Katedra za primarnu i finalnu obradu drveta.rar preuzmi dokument Ostalo
71.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Mašinske konstrukcije.rar preuzmi dokument Ostalo
72.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Energetiku.rar preuzmi dokument Ostalo
73.Syllabusi 2019/20 - Katedra za odbrambene tehnologije.rar preuzmi dokument Ostalo
74.Syllabusi 2019/20 - Katedra za procesnu tehniku.rar preuzmi dokument Ostalo
75.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Mašinski proizvodni inženjering.rar preuzmi dokument Ostalo
76.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Matematiku i Fiziku.zip preuzmi dokument Ostalo
77.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Industrijsko inžinjerstvo i menadžment.rar preuzmi dokument Ostalo
78.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Motore i vozila.rar preuzmi dokument Ostalo
79.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Mehaniku.rar preuzmi dokument Ostalo
80.Izvještaj o radu i postignućima Mašinskog fakultet u 2020. godini preuzmi dokument Izvještaji
81.Dokument okvirnog budžeta za period 2020 - 2022. godine preuzmi dokument Odluke
82.Izvještaj o međunarodnoj saradnji Mašinskog fakulteta u 2020. godini preuzmi dokument Izvještaji
83.Aktuelni izvod iz sudskog registra preuzmi dokument Izvještaji
84.Odgovor na zastupničko pitanje vezano za mjerenja aerozagađenja u Kantonu Sarajevu preuzmi dokument Ostalo
85.Nacrt plana javnih nabavki Mašinskog fakulteta za 2021. godinu preuzmi dokument Odluke
86.Pravilnik o upravljanju projektima na Mašinskom fakultetu Sarajevo preuzmi dokument Pravilnici
87.Odluka o izmjeni i dopuni Plana Javnih Nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu organizaciona jedinica - Mašinski fakultet u Sarajevu preuzmi dokument Odluke
88.Odluka o izmjeni i dopuni Plana Javnih Nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu preuzmi dokument Odluke

   VRH  

Copyright © 2021 MEF. All rights reserved | Developed by SB