Dokumenti - svi dokumenti

  # Opis Dokument Kategorija
1. Osnove kvalifikacijskog okvira Bosne i Hercegovine Osnove kvalifikacijskog okvira BiH_1.pdf Propisi
2. Odluka o usvajanju prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH za razdoblje 2016. - 2026. prioriteti_razvojVO_16_26.pdf Propisi
3. Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini Okvirni zakon o visokom obrazovanju.pdf Zakoni
4. Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA_0.pdf Ostalo
5. Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo Zakon o VO august 2017.PDF Zakoni
6. Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti zakon o naucno-istrazivackom radu n.pdf Zakoni
7. Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova či Zakoni
8. Pravilnik o sticanju i koristenju akademskih titula strucnih i naucnih zvanja na visokoskolskim ustanovama na podrucju KS.pdf Pravilnik o sticanju i koristenju akademskih titula strucnih i naucnih zvanja na visokoskolskim ustanovama na podrucju KS.pdf Pravilnici
9. Etički kodeks Univerziteta u Sarajevu EK12.pdf Pravilnici
10. Pravilnik o sistemu osiguranja i upravljanja kvalitetom Univerziteta u Sarajevu Pravilnik o sistemu osiguranja i upravljanja kvalitetom.pdf Pravilnici
11. Pravilnik o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu Pravilnik o mobilnosti.pdf Pravilnici
12. Pravilnik o studentskoj evaluaciji rada akademskog osoblja i uspješnosti realizacije nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Sarajevu Pravilnik evaluacija ak. osoblja.pdf Pravilnici
13. Pravilnik o postupku predlaganja, ocjene, usvajanja novih i izmjena postojećih studijskih programa i nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Sarajevu Pravilnik studijski programi.pdf Pravilnici
14. Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova Univerziteta u Sarajevu Pravilnik o javnim nabavkama Univerziteta u Sarajevu.pdf Pravilnici
15. Pravila studiranja za prvi, drugi ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu Pravila studiranja UNSA.pdf Pravilnici
16. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu - doktorski studij Pravila III ciklus studija.pdf Pravilnici
17. Izvještaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora za n/o Energetike i KGH tehnike - Dž. Kadrić Izvjestaj_Komisija_V_Prof_Energetika_KGH.pdf Zakoni
18. Izvještaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora za n/o Mašinski proizvodni inžinjering - A. Softić Izvjestaj_Komisija_V_Prof_Softic_MPI.pdf Zakoni
19. Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Odbrambene tehnologije - S. Serdarević - Kadić Izvjestaj Komisije za izbor_S_Serdarevic-Kadic_2019.pdf Zakoni
20. Akademski kalendar za 2019./2020. godinu Akademski kalendar 2019-2020.pdf Ostalo
21. Nastavni plan i program Prvog ciklusa studija Mašinskog fakulteta NPP_I_CiklusStudija_Decembar_2012.pdf NPP
22. Nastavni plan i program Drugog ciklusa studija Mašinskog fakulteta NPP_II_CiklusStudija_Decembar_2012.pdf NPP
23. Nastavni planovi i programi (Elaborati) Trećeg ciklusa studija Mašinskog fakulteta Elaborati_za_III_ciklus_studija.rar NPP
24. Pravilnik o diplomskom radu PravilnikODiplomskomRadu (1).pdf Pravilnici
25. Pravilnik o radu katedri - prečišćeni tekst Pravilnik_o_radu_katedri.pdf Pravilnici
26. Pravilnik o zabrani pušenja PravilnikOZabraniPusenja (1).doc Pravilnici
27. Pravilnik o odgovornosti studenata Pravilnik_o_odgovornosti_studenata (1).pdf Pravilnici
28. Pravilnik o koristenju biblioteke PravilnikOKoristenjuBiblioteke.pdf Pravilnici
29. Pravilnik o zaštiti na radu PravilnikOZastitiNaRadu.pdf Pravilnici
30. Pravilnik o zaštiti od požara PravilnikOZastitiOdPozara.pdf Pravilnici
31. Poslovnik o radu Vijeća doktorskog studija PoslovnikVijece doktorskogstudija.PDF Pravilnici
32. Izvještaji komisija za izbore u akadamska zvanja - 09/2019 Izvjestaji.rar Ostalo
33. Obrazac - Izjava o autentičnosti Završnog rada za II ciklus studija OBRAZAC IZJAVA.docx Obrasaci
34. Obrazac ZR0 - Prijedlog teme Završnog rada OBRAZAC ZR0 - MFS Prijedlog teme Završnog rada.docx Obrasaci
35. Obrazac ZR1 - Prijava teme Završnog rada OBRAZAC ZR1 - MFS Prijava teme Završnog rada.docx Obrasaci
36. Obrazac ZR2 - Prijedlog Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada OBRAZAC ZR2 - MFS Prijedlog Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada.docx Obrasaci
37. Obrazac ZR3 - Zahtjev za ocjenu i odbranu Završnog rada OBRAZAC ZR3 - MFS Zahtjev za ocjenu i odbranu Završnog rada.docx Obrasaci
38. Obrazac ZR4 - Saglasnost Mentora OBRAZAC ZR4 - MFS Saglasnost Mentora.docx Obrasaci
39. Obrazac ZR5 - Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada OBRAZAC ZR5 - MFS Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada.docx Obrasaci
40. Obrazac ZR6 - Zapisnik sa odbrane Završnog rada OBRAZAC ZR6 - MFS Zapisnik sa odbrane Završnog rada.docx Obrasaci
41. Procedura Završnog rada Procedura ZR.docx Obrasaci
42. Template Završnog rada TEMPLATE ZR.doc Obrasaci
43. Izvještaj komisije za izbor u zvanje viši asistent na oblast Industrijski inžinjering i menadžment Izvještaj komisije za izbor u zvanje viši asistent na oblast Industrijski inžinjering i menadžment.pdf Odluke
44. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.pdf Pravilnici
45. Dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.pdf Pravilnici
46. Syllabusi 2019/20 - Katedra za Matematiku i Fiziku.zip 1 Silabusi Katedra za Matematiku i Fiziku.zip Ostalo
47. Syllabusi 2019/20 - Katedra za Mašinski proizvodni inženjering.rar 5 Silabusi Katedre za Mašinski proizvodni inženjering.rar Ostalo
48. Syllabusi 2019/20 - Katedra za primarnu i finalnu obradu drveta.rar 6 Silabusi Katedre za primarnu i finalnu obradu drveta.rar Ostalo
49. Syllabusi 2019/20 - Katedra za procesnu tehniku.rar 7 Silabusi Katedre za procesnu tehniku.rar Ostalo
50. Syllabusi 2019/20 - Katedra za odbrambene tehnologije.rar 8 Silabusi Katedre za odbrambene tehnologije.rar Ostalo
51. Syllabusi 2019/20 - Katedra za Energetiku.rar 9 Silabusi Katedre za Energetiku.rar Ostalo
52. Syllabusi 2019/20 - Katedra za Mašinske konstrukcije.rar 10 Silabusi Katedre za Mašinske konstrukcije.rar Ostalo
53. Syllabusi 2019/20 - Katedra za Motore i vozila.rar 3 Silabusi Katedre za Motore i vozila.rar Ostalo
54. Syllabusi 2019/20 - Katedra za Industrijsko inžinjerstvo i menadžment.rar 4 Silabusi Katedre za Industrijsko inžinjerstvo i menadžment.rar Ostalo
55. Syllabusi 2019/20 - Katedra za Mehaniku.rar 2 Silabusi Katedre za Mehaniku.rar Ostalo

   VRH  

Copyright © 2019 MEF. All rights reserved | Developed by SB